คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล พลศรี
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5