คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมิพัฒน์ ปัญหาผล
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิวัส อาสว่าง
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิจิตรา หล้าสิงห์ทอง
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5