กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรอุมา จารเครือ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุทธิ์สิรี ศิลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณัฎฐิกา ศรีพุทธา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1