กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอรอุมา จารเครือ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุทธิ์สิรี ศิลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1