กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอรอุมา จารเครือ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุทธิ์สิรี ศิลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1