กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรอุมา จารเครือ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุทธิ์สิรี ศิลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1