กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชัยยุทธ พระสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางยุพาพิน มีไกรราช
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2