กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชัยยุทธ พระสว่าง
ครู คศ.3

นางดลพร ชื่นสมบัติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางนิภาพร พินิจมนตรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวมัทนียา เพ็ชรนอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางยุพาพิน แก้วเบ้า
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2