กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชัยยุทธ พระสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางมัทนียา กิตติลาภ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางยุพาพิน แก้วเบ้า
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1