กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกฤษณา กิตติลาภ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชัยยุทธ์ พระสว่าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางดลพร ชื่อสมบัติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางนิภาพร พินิจมนตรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวมัทนียา เพ็ชรนอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางยุพาพิน แก้วเบ้า
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2