กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวธิดารัตน์ ธิศาลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 098-5851840
อีเมล์ : thidarat1840@gmail.com

นายพันกร ศรีวัฒนเรืองกุล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1