กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธิดารัตน์ ธิศาลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพันกร ศรีวัฒนเรืองกุล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1