กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนิติญาภรณ์ ศรีไพร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธิดารัตน์ ธิศาลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายทินกร ศรีมงคุณ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1