กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปอย คำภูธร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2