กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปอย คำภูธร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายนฤทธิ์ โทรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1