กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปิยะพร ศรีโนนทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววราภรณ์ วาสิงหน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2