กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปิยะพร ศรีโนนทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววราภรณ์ วาสิงหน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1