กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนันทวัน มุริจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายภาสกร แสนศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเขมนิจ บุญสาลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกิรภา ราชโคตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพนิดา จังหวะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญชลี ถิระสา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1