กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนันทวัน มุริจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอมรวรรณ สุทธิจักร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกิรภา ราชโคตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเขมนิจ บุญสาลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพนิดา จังหวะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอัญชลี ถีระสา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1