กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนันทวัน มุริจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางดลพร ชื่นสมบัติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นิภาพร พินิจมนตรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางอมรวรรณ สุทธิจักร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุพรรณณี ภู่เปีย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเขมนิจ บุญสาลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพนิดา จังหวะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอัญชลี ถีระสา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1