กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนันทวัน มุริจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0970798281
อีเมล์ : yimyam_15@hotmail.co.th

นางดลพร ชื่นสมบัติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นิภาพร พินิจมนตรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0956549439
อีเมล์ : Nipapornpinit0116@gmail.com

นางอมรวรรณ สุทธิจักร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเขมนิจ บุญสาลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพนิดา จังหวะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุพรรณณี ภู่เปีย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 089-9396625
อีเมล์ : keng.supoo@gmail.com

นางสาวอัญชลี ถีระสา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2