กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิไลลักษณ์ ปินะถา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายสุรชัย มาตราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2