กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิไลลักษณ์ ปินะถา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศราวรรณ สุขวิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุรชัย มาตราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2