กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิไลลักษณ์ ปินะถา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสุรชัย มาตราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศราวรรณ สุขวิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2