กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิไลลักษณ์ ปินะถา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรชัย มาตราช
ครูผู้ช่วย

นางสาวลัดดา อาจภัคดิ์ดี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1