กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิไลลักษณ์ ปินะถา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสุรชัย มาตราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวศราวรรณ สุขวิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1