กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชนิดา บุตรจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1