กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชนิดา บุตรจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 087-2324120
อีเมล์ : chanida4120@gmail.com

นางสาวสโรชา กันหาเรียง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0943803932
อีเมล์ : Sarocha.toffy2540@gmail.com