กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิมพ์โพยม ภูคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชนิดา บุตรจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2