กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิมพ์โพยม พิทักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชนิดา บุตรจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1