คณะผู้บริหาร

นายธงชัย ศรีเคนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบุษกร หวานเพราะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา