ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สถานที่จัดการแข่งขันศิลปะฯ ครั้งที่ 67 จังหวัดขอนแก่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.73 KB 113
โลโก้ศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 67 จังหวัดขอนแก่น 106
โปรเตอร์กิจกรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 199.99 KB 105
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 383.18 KB 139
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.14 KB 1824
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 701.39 KB 167
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระสุขสึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.72 KB 4610
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 391.9 KB 392
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.46 KB 253
คำอธิบายรายวิชาศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.47 KB 373
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 808.17 KB 146
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.89 KB 2110
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.62 KB 133
ปฎิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.65 KB 143
แบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 53.55 KB 150
แบบแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.03 KB 157
แบบการพิมพ์เอกสารต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 115
แบบจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 128
อนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 46.19 KB 151
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบบันทึกลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปี60ฉบับแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 21.45 KB 114
ปฎิทินวิชาการประจำปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.78 KB 105
แบบบันทึกลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปี60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.04 KB 114
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.02 KB 123
เผยแพร่ผลงานวิชาการบทคัดย่อครูนิภาพรพินิจมนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.75 KB 123
กระดาษคำตอบแบบปรนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 449.14 KB 137
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการปฏิบัติราชการเพื่อขอเลื่อนขั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.42 KB 156
รายงานการปฏิบัติราชการเพื่อขอเลื่อนขั้น Word Document ขนาดไฟล์ 209 KB 10534