ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบบันทึกลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปี60ฉบับแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 21.45 KB 10376
ปฎิทินวิชาการประจำปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.78 KB 10265
แบบบันทึกลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปี60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.04 KB 10323
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.02 KB 10023
เผยแพร่ผลงานวิชาการบทคัดย่อครูนิภาพรพินิจมนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.75 KB 10243
กระดาษคำตอบแบบปรนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 449.14 KB 10036
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการปฏิบัติราชการเพื่อขอเลื่อนขั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.42 KB 10462
รายงานการปฏิบัติราชการเพื่อขอเลื่อนขั้น Word Document ขนาดไฟล์ 209 KB 10068
อื่นๆ
สถานที่จัดการแข่งขันศิลปะฯ ครั้งที่ 67 จังหวัดขอนแก่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.73 KB 10160
โลโก้ศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 67 จังหวัดขอนแก่น 10245
โปรเตอร์กิจกรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 199.99 KB 10305
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 383.18 KB 10452
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.14 KB 10390
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 701.39 KB 10283
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระสุขสึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.72 KB 10289
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 391.9 KB 10053
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.46 KB 10402
คำอธิบายรายวิชาศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.47 KB 10176
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 808.17 KB 10196
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.89 KB 10485
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.62 KB 10320
ปฎิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.65 KB 10330
แบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 53.55 KB 10175
แบบแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.03 KB 10136
แบบการพิมพ์เอกสารต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 10351
แบบจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 10248
อนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 46.19 KB 10417