ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบบันทึกลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปี60ฉบับแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 21.45 KB 48534
ปฎิทินวิชาการประจำปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.78 KB 48415
แบบบันทึกลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปี60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.04 KB 48484
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.02 KB 48176
เผยแพร่ผลงานวิชาการบทคัดย่อครูนิภาพรพินิจมนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.75 KB 48395
กระดาษคำตอบแบบปรนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 449.14 KB 48203
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการปฏิบัติราชการเพื่อขอเลื่อนขั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.42 KB 48865
รายงานการปฏิบัติราชการเพื่อขอเลื่อนขั้น Word Document ขนาดไฟล์ 209 KB 48268
อื่นๆ
สถานที่จัดการแข่งขันศิลปะฯ ครั้งที่ 67 จังหวัดขอนแก่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.73 KB 48321
โลโก้ศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 67 จังหวัดขอนแก่น 48396
โปรเตอร์กิจกรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 199.99 KB 48456
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 383.18 KB 48609
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.14 KB 49134
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 701.39 KB 48434
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระสุขสึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.72 KB 48978
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 391.9 KB 48340
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.46 KB 48566
คำอธิบายรายวิชาศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.47 KB 48588
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 808.17 KB 48349
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.89 KB 48947
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.62 KB 48475
ปฎิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.65 KB 48494
แบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 53.55 KB 48323
แบบแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.03 KB 48293
แบบการพิมพ์เอกสารต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 48497
แบบจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 48398
อนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 46.19 KB 48582