ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบบันทึกลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปี60ฉบับแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 21.45 KB 48522
ปฎิทินวิชาการประจำปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.78 KB 48413
แบบบันทึกลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปี60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.04 KB 48472
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.02 KB 48174
เผยแพร่ผลงานวิชาการบทคัดย่อครูนิภาพรพินิจมนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.75 KB 48393
กระดาษคำตอบแบบปรนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 449.14 KB 48201
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการปฏิบัติราชการเพื่อขอเลื่อนขั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.42 KB 48863
รายงานการปฏิบัติราชการเพื่อขอเลื่อนขั้น Word Document ขนาดไฟล์ 209 KB 48266
อื่นๆ
สถานที่จัดการแข่งขันศิลปะฯ ครั้งที่ 67 จังหวัดขอนแก่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.73 KB 48309
โลโก้ศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 67 จังหวัดขอนแก่น 48394
โปรเตอร์กิจกรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 199.99 KB 48454
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 383.18 KB 48607
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.14 KB 49132
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 701.39 KB 48432
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระสุขสึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.72 KB 48966
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 391.9 KB 48338
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.46 KB 48554
คำอธิบายรายวิชาศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.47 KB 48586
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 808.17 KB 48347
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.89 KB 48945
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.62 KB 48463
ปฎิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.65 KB 48482
แบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 53.55 KB 48321
แบบแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.03 KB 48281
แบบการพิมพ์เอกสารต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 48495
แบบจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 48396
อนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 46.19 KB 48570