ประเมินคุณภาพภายนอก
ประเมินคุณภาพภายนอก


ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบสาม


                     (สำหรับโรงเรียนที่ได้ผลจากฉบับจริงจากสมศ.)


มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (5 ตัวบ่งชี้หลัก)

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (10 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผู้เรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม

                  เกณฑ์  รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย

                  (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ (5 คะแนน)

 

 

 

 

 

ü

ü

 

ü

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  (4 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  (4 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  (4 คะแนน)

 

 

 

 

ü

ü

ü

ü

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (10 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยี

                  สารสนเทศ  (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและ

                   นอกสถานศึกษา  (5 คะแนน)

 

 

 

 

ü

ü

 

ü

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น (10 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม    

                   (5 คะแนน)

 

 

 

 

ü

ü

ü

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  (20 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.8  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ

(กลุ่มสาระละ 2.5 คะแนน  เป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์ 2 คะแนน  คะแนนพัฒนาการ 0.5 คะแนน

 

ü

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น  

                สำคัญ  (10 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา  (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู (5 คะแนน)

 

 

 

 

ü

 

ü

ü

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

                สถานศึกษา  (5 คะแนน)

ข้อที่ 1  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

           สถานศึกษา  (2 คะแนน)

ข้อที่ 2  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

           (1 คะแนน)

ข้อที่ 3  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม (2 คะแนน)

Thaischool.,รับทำเว็บ