ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

                 เพศ

รวม

เฉลี่ย

ต่อห้อง

ชาย

หญิง

ม.1

2

45

38

83

41.5

ม.2

2

41

35

76

38

ม.3

2

43

37

80

40

รวม

6

129

110

239

39.83

ม.4

3

55

50

105

35

ม.5

2

22

45

67

33.5

ม.6

3

38

58

96

32

รวม

8

115

153

268

33.5

รวมทั้งหมด

14

244

263

507

36.21