เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน มาร์ชโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
มาร์ชโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
                                          คำร้อง – ทำนอง  ชาตรี  เสงี่ยมวงศ์
 
                                    หนึ่งในถิ่นแคว้นแดนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
                                    แหล่งเรืองวิทยาสถาบันสร้างสรรค์คนดี
                                    ขาว – แดง  ธงชัยไสวงามสง่าราศี
                                    เกียรติก้องธานี  ศักดิ์ศรีไม่เป็นรองใคร
                                    พากเพียรขยันการเรียนเด่นเน้นคุณธรรม
                                    ฝึกเรียนรู้จำนำประชาธิปไตย
                                    ใฝ่ใจพัฒนาศึกษาความรู้ก้าวไกล
                                    รักษ์ธรรมนำชัยให้ทุ่งใหญ่เกริกไกรชา
                                    ปัญญา (ปัญญา)  นรานํ (นรานํ) รัตนํ (รัตนํ)
                                    ประหนึ่งดังแสงทองนำทางชีวา
                                    รักชาติ  ศาสน์กษัตริยา
                                    เทิดเหนือวิญญาณ์คู่เอกราชชาติไทย
                                    มาเทิดร่วมใจรักทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
                                    เทิดทูบูชาสถาบันอันแสนยิ่งใหญ่
                                    มั่นคงศักดิ์ศรีสามัคคีและมีวินัย
                                    ตราบชีพมลายเทิดทูนไว้เลือด ท.ร.ศ.