พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  (Mission)

1.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีศักยภาพเป็นพลโลก

2.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ให้ ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3.  พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่ระดับ มาตรฐานสากล

4.  ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

5.  ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความรู้ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล 6.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

 

ค่านิยมหลักของโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 8 ประการ ดังนี้


  1. ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ปราศรัย

  2. กระตือรือร้นให้บริการและไม่เลือกปฏิบัติ

  3. ตรงต่อเวลา

  4. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

  5. ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  6. พัฒนาเขตพื้นที่และทำความสะอาดโรงเรียนหลังเลิกเรียนทุกวัน

  7. ฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

  8. ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน

เป้าประสงค์

1.  นักเรียนเป็นคนดี  มีความรู้ มีความภูมิใจในความเป็นไทย  ภูมิใจในท้องถิ่น ใช้ ชีวิตอย่างพอเพียงและมีศักยภาพระดับสากล

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ มีคุณธรรม และความสามารถตามเกณฑ์ มาตรฐานสากลพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3.  โรงเรียนมีการบริหารด้วยระบบคุณภาพ  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารร่วมกับภาคีเครือข่าย

4.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน