วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision)

โรงเรียนแห่งคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน บริหารด้วยระบบคุณภาพ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 “สุนทรียเป็นเลิศ ก่อเกิดความเป็นหนึ่ง” คือ นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทั้งด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา อย่างต่อเนื่อง ปรากฏร่องรอยคุณลักษณะของนักเรียนอย่างชัดเจน มีผลงานด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

             โรงเรียนสิ่งแวดล้อมร่มรื่น


คติพจน์ของโรงเรียน    ปญฺญา  นรานํ  รตนํ  "ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐ"