สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

คติพจน์ของโรงเรียน      ปญฺญา  นรานํ  รตนํ  "ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐ"

คำขวัญประจำโรงเรียน   การเรียนเด่น       เน้นคุณธรรม

 นำประชาธิปไตย     ใฝ่ใจพัฒนา