ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา  ตำบลบ้านฝาง   อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  เมื่อก่อนเป็นสาขาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2537  โดยมติเห็นชอบของสภาตำบลบ้านฝาง นำโดยนายคำผล  คำแก้ว กำนันตำบลบ้านฝาง  ได้ทำหนังสือถึงโรงเรียนศรีกระนวน วิทยาคม  แจ้งความจำนงที่จะตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น  ที่บ้านทุ่งใหญ่  ตำบลบ้านฝาง  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  และ  ได้รับมอบที่ดินที่อยู่ในความดูแลของสหกรณ์นิคมดงมูลกรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โรงเรียนจึงได้ทำหนังสือถึงกรมสามัญศึกษา  เพื่อให้กรมสามัญศึกษาขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว กรมป่าไม้ได้มีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ได้ตามประกาศของกรมป่าไม้  ฉบับที่  20/2538  ลงวันที่  30 มกราคม  2538

                โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  โดยการนำของ  นายรัฐวุฒิ  ชัยวิศิษฐ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้นได้สั่งให้นายสมยศ  รัตนถา  มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาดำเนินการตามคำขอของสภาตำบลบ้านฝาง  โดยเปิดเป็นสาขาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2537    เป็นต้นมากรมสามัญศึกษา   จึงได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศชื่อ  โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา  เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2540 และแต่งตั้งให้ นายสมยศ  รัตนถา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2540 ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ระดับ 7   เมื่อวันที่ 10  เมษายน  2541 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   ระดับ 7   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2541 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 43 – 21 ต.ค. 51  นายเรืองยศ อุตรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551-30 กรกฎาคม 2555 นายเกียรติศักดิ์ พลคชา ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 – 28  พฤศจิกายน  2555 นายวิทยา  บัวพัฒน์     ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2555 – ปัจจุบัน