ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                               ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา  ตำบลบ้านฝาง   อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  เมื่อก่อนเป็นสาขาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2537  โดยมติเห็นชอบของสภาตำบลบ้านฝาง นำโดยนายคำผล  คำแก้ว กำนันตำบลบ้านฝาง  ได้ทำหนังสือถึงโรงเรียนศรีกระนวน วิทยาคม  แจ้งความจำนงที่จะตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น  ที่บ้านทุ่งใหญ่  ตำบลบ้านฝาง  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  และ  ได้รับมอบที่ดินที่อยู่ในความดูแลของสหกรณ์นิคมดงมูลกรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โรงเรียนจึงได้ทำหนังสือถึงกรมสามัญศึกษา  เพื่อให้กรมสามัญศึกษาขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว  กรมป่าไม้ได้มีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ได้ตามประกาศของกรมป่าไม้  ฉบับที่  20/2538  ลงวันที่  30 มกราคม  2538
            โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  โดยการนำของ  นายรัฐวุฒิ  ชัยวิศิษฐ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้นได้สั่งให้นายสมยศ  รัตนถา  มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาดำเนินการตามคำขอของสภาตำบลบ้านฝาง  โดยเปิดเป็นสาขาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา จนกระทั่งเมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2540 กรมสามัญศึกษาจึงได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศชื่อ  โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา  และแต่งตั้งให้ นายสมยศ รัตนถา ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

 


 

                                ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา


1. นายสมยศ  รัตนถา 
            ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                 เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2540
            ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2541
            ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 – 21 ตุลาคม 2551 
2. นายเรืองยศ อุตรศาสตร์
            ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551-30 กรกฎาคม 2555
3. นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
            ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ (รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา                  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 – 28  พฤศจิกายน  2555
4. นายวิทยา บัวพัฒน์     
            ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ        เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2555 – 2560
5. นางบุษกร หวานเพราะ
            ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ (รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา                  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2560 – 15  พฤษภาคม  2561
6. นายธงชัย  ศรีเคนา
            ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2561 - ปัจจุบันโทรศัพท์ 043-306420
แฟกซ์ 043-424613