ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565

1.ตรวจ ATK ก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน
2.นักเรียนพบครูที่ปรึกษา ลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน
3.นักเรียนเดิม ม.2-3 , ม.5-6  รับอุปกรณ์การเรียน 
4.นักเรียนใหม่ ม.1 , ม.4 รับอุปกรณ์การเรียน ชุดพละ เสื้อกิจกรรม
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน วิชาการ,งบประมาณ