ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 มี.ค. 63 ถึง 14 เม.ย. 63 ปฏิทินวิชาการ

  ปฏิทินวิชาการ

วันเดือนปี                                กิจกรรม


16-20 มี.ค. 63        1. ส่งปพ.5 ครั้งที่ 2  2. บันทึกผลการเรียนในระบบ SGS โดยเช็คชื่อนักเรียน,

                        เวลาเรียน,กรอกคะแนนหน่วยก่อนปลายภาคและปลายภาค,คะแนนคุณลักษณะและ

                        คิดวิเคราะห์,  บันทึกกิจกรรม

20-มี.ค.-63                อนุมัติผลการเรียนและประกาศผลการเรียนระดับชั้นม.1-2, 4-5

21-25 มี.ค. 63           รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

28-มี.ค.-63         สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1

29-มี.ค.-63         สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4

31-มี.ค.-63         ประกาศผลการเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6  รับปพ.1,2 และรูป

31-มี.ค.-63                1. ส่งรูปเล่มแผนการจัดการเรียนรู้(บันทึกหลังสอน) 1/2562        

                                2. ส่งวิจัยในชั้นเรียน(วิจัยหน้าเดียว) 1 เรื่อง

1-เม.ย.-63                ส่งผลการเรียนเฉลี่ย(GPAX) 6 ภาคเรียนปีการศึกษา 2562 (ชั้น ม.6)

1-เม.ย.-63                ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน ม.1 

4-เม.ย.-63                ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน ม.4

6-เม.ย.-63                มอบตัวนักเรียน ม.1

7-เม.ย.-63                มอบตัวนักเรียน ม.4

1 เม.ย.- 14 พ.ค.63        ปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา  2/2562


04 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบวัดผลปลายภาค
สอบวัดผลปลายภาค ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
03 มี.ค. 63 ปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2562
26 ก.พ. 63 งานนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ขอเชิญชวน ทุกท่าน เข้าร่วมชมและให้กำลังใจนักเรียน ในงานนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพุธ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา มากันเยอะๆนะคะ
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
17 ธ.ค. 60 ถึง 19 ธ.ค. 60 งานศิลปะหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดขอนแก่น
http://esan67.sillapa.net/sm-center/
30 ต.ค. 60 ถึง 31 ต.ค. 60 วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560
24 ต.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 61 เวลาปฏิบัติราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
05 ก.ค. 59 รับการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด

รับการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ภาคเช้า

ณ ห้องโสตฯ

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กลุ่มอำนวยการ
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา งานกิจการนักเรียน